Category: Báo cáo tài chính

Báo cáo hợp nhất Hanhud 2013

File Name: hanhud.vn_bchopnhat2013.pdf Date: 20. Tháng 5 2014

Xem thêm

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2013

File Name: hanhud.vn_bckiemtoan2013.pdf Date: 20. Tháng 5 2014

Xem thêm

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2012

File Name: hanhud_baocaotaichinhdaduockiemtoan2012.pdf Date: 31. Tháng 7 2013 Description: CÔNG TY CỔ PHẦN  KINH DOANH PHÁT TRIỂN...

Xem thêm

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm 2011

File Name: hanhud.vn_BCTChanhud2011.pdf Date: 14. Tháng 5 2012 Description: BÁO CÁO CỦA  BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám...

Xem thêm

Báo cáo tài chính hợp nhất Hanhud 2010 đã được kiểm...

File Name: hanhud.vn_baocaohopnhathandhudnam2010.pdf Date: 05. Tháng 8 2011 Description: Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán Bảng...

Xem thêm

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm 2010

File Name: Hanhud.vn_bao cao tai chinh 2010.pdf Date: 07. Tháng 7 2011 Description: MỤC LỤC BÁO CÁO...

Xem thêm