Category: Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính thường niên 2017

Báo cáo tài chính thường niên 2017

Xem thêm

Báo cáo tài chính hợp nhất 2017

Báo cáo tài chính hợp nhất 2017

Xem thêm

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2017

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2017

Xem thêm

Báo cáo hợp nhất 2016

File Name: bc hop nhat 2016- hanhud.pdf Date: 13. Tháng 6 2017

Xem thêm

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm 2016

File Name: hanhud.vn_baocaokiemtoanhanhud2016.pdf Date: 20. Tháng 4 2017

Xem thêm

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm 2016

File Name: hanhud.vn_baocaokiemtoanhanhud2016.pdf Date: 20. Tháng 4 2017

Xem thêm

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán 2015

File Name: hanhud.vn_baocaohopnhat2015.pdf Date: 15. Tháng 6 2016

Xem thêm

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015

File Name: Hanhud.vn_baocaokiemtoanHanhud2015.pdf Date: 27. Tháng 4 2016

Xem thêm

Báo cáo kiểm toán công ty mẹ 2014

File Name: hanhud.vn_baocaokiemtoancongtyme2014.pdf Date: 09. Tháng 4 2015

Xem thêm

Báo cáo hợp nhất Hanhud 2014

File Name: hanhud.vn_baocaohopnhat2014.pdf Date: 10. Tháng 4 2015

Xem thêm