Hanhud tổ chức thành công Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024

Sáng ngày 26 tháng 4 năm 2024, Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại Trụ sở công ty số 99 Đường Tứ Hiệp, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì,, TP. Hà Nội.

Toàn cảnh đại hội
Toàn cảnh đại hội

Mở đầu nội dung chính của Đại Hội, Chủ tịch HĐQT Giám đốc Công ty đã báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024. Tiếp theo Chủ tịch HĐQT đã thông qua nội dung báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 và định hướng chiến lược hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029.

Một nội dung quan trọng khác của Đại hội Đồng cổ đông năm 2024 là kết thúc nhiệm kỳ HĐQT năm 2019-2024 và bầu HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029; đồng thời định hướng kế hoạch SXKD với mục tiêu tăng doanh thu mỗi năm.

Với tính thần nhất trí cao, Đại hội đã thông qua các báo cáo và tờ trình của HĐQT gồm:
– Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
– Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024
– Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024, phương hướng nhiệm kỳ 2024-2029.
– Báo cáo hoạt động tài chính Công ty năm 2023
– Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023
– Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023, phương hướng hoạt động năm 2024
– Báp cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024 – 2029
– Tờ trình của HĐQT về việc chỉ định đơn vị kiểm toán năm 2024. Đại hội đã thống nhất chỉ định “Công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam – CPA Việt Nam” là đơn vị có đủ điều kiện theo quy định tại điều lệ hoạt động của Công ty thực hiện kiểm toán Công ty cho năm tài chính 2024.
– Tờ trình của HĐQT về danh sách bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2024-2029)
– Thông qua quy chế bầu cử HĐQT, BKS Công ty Nhiệm kỳ V (2024-2029)
– Thông qua kết quả bầu cử HĐQT, BKS Công ty Nhiệm kỳ V (2024-2029)
– Thông qua tờ trình của HĐQT về mức thù lao HĐQT, BKS và thư ký HĐQT Công ty Nhiệm kỳ V (2024-2029)
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 204 cũng đã tiến hành bầu cử thành viên HĐQT và ban kiểm soát Nhiệm kỳ V (2024-2029), kết quả bầu cử cụ thể như sau:

1. Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029
Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029

– Bà Nguyễn Trung Hậu
– Bà Nguyễn Cao Linh Hương
– Ông Trần Thanh Sơn
– Bà Nguyễn Trần Mai Trung
– Ông Đinh Văn Vượng

2. Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029
Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

– Ông Nguyễn Hùng Điệp
– Ông Nguyễn Huy Hoàng
– Bà Nguyễn Thị Hải Yến