Category: Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Kinh doanh Phát...

Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển...

Xem thêm

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán 2022

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán 2022 của Công ty cổ phần Kinh...

Xem thêm

Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán 2022

Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán 2022 của Công ty cổ phần Kinh doanh...

Xem thêm

Báo cáo tài chính Hanhud hợp nhất năm 2021

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán Công...

Xem thêm

Báo cáo tài chính Hanhud năm 2021

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán Công...

Xem thêm

Báo cáo tài chính hợp nhất 2020

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm...

Xem thêm

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

Xem thêm

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019

Xem thêm

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

Xem thêm

Báo cáo tài chính hợp nhất Hanhud 2018

Báo cáo tài chính hợp nhất Hanhud 2018

Xem thêm