Thông báo về việc Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội Nhiệm kỳ V (2024-2029)

Thông báo về việc Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội Nhiệm kỳ V (2024-2029)

Nội dung thông báo bao gồm
I. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)
II. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát (BKS)
III. Lựa chọn các ứng viên
IV. Hướng dẫn gửi hồ sơ ứng cử, đề cử

Tải tài liệu tại đây