Sơ đồ tổ chức

Hội đồng Quản trị:

+ Bà Nguyễn Trung Hậu: Chủ tịch Hội đồng quản trị

+ Ông Trần Thanh Sơn: Ủy viên Hội đồng quản trị

+ Bà Nguyễn Trần Mai Trung: Ủy viên Hội đồng quản trị

+ Ông Đinh Văn Vượng: Ủy viên Hội đồng quản trị

+ Bà Nguyễn Cao Linh Hương: Ủy viên Hội đồng quản trị

Ban Kiểm soát:

+ Ông Nguyễn Hùng Điệp: Trưởng ban

+ Bà Nguyễn Thị Hải Yến: Thành viên

+ Ông Phạm Trung Hiếu: Thành viên

Ban Giám đốc:

+ Bà Nguyễn Trung Hậu: Giám đốc

+ Ông Đinh Văn Vượng: Phó Giám đốc

+ Ông Chử Văn Đào: Phó Giám đốc