Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm 2010

[featured_image]

Download

Download is available until [expire_date]

 • Version
 • Download
  0
 • File Size
  4.00 KB
 • File Count
  1
 • Create Date
  July 7, 2011
 • Last Updated
  March 28, 2023

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm 2010

File Name: Hanhud.vn_bao cao tai chinh 2010.pdf
Date: 07. Tháng 7 2011
Description:
MỤC LỤC

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC                         Trang 1 -2

BÁO CÁO KIỂM TOÁN                                        Trang 3

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
Bảng Cân đối kế toán                                         Trang 4 – 5
Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh             Trang 6
Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ                                Trang 7
Thuyết minh Báo cáo tài chính                           Trang 8 – 23