Ban lãnh đạo của công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đồng chí NGUYỄN TRUNG HẬU
Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐQT

Đồng chí TRẦN THANH SƠN
Ủy viên Hội đồng quản trị

Đồng chí NGUYỄN TRẦN MAI TRUNG
Ủy viên Hội đồng quản trị

Đồng chí ĐINH VĂN VƯỢNG
Ủy viên Hội đồng quản trị

Đồng chí NGUYỄN CAO LINH HƯƠNG
Ủy viên Hội đồng quản trị

BAN GIÁM ĐỐC

Đồng chí NGUYỄN TRUNG HẬU
Giám đốc

Đồng chí ĐINH VĂN VƯỢNG
Phó Giám đốc

Đồng chí CHỬ VĂN ĐÀO
Phó Giám đốc