Category: Quan hệ cổ đông

Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Kinh doanh Phát...

Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển...

Xem thêm

Thông báo về việc Đề cử, ứng cử thành viên Hội...

Thông báo về việc Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát...

Xem thêm

Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường...

Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ...

Xem thêm

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán 2022

Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán 2022 của Công ty cổ phần Kinh...

Xem thêm

Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán 2022

Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán 2022 của Công ty cổ phần Kinh doanh...

Xem thêm

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông...

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty...

Xem thêm

Báo cáo tài chính Hanhud hợp nhất năm 2021

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán Công...

Xem thêm

Báo cáo tài chính Hanhud năm 2021

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán Công...

Xem thêm

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội Nghị quyết Đại...

Xem thêm

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông...

Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội xin thông báo...

Xem thêm