Category: Quan hệ cổ đông

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông...

Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội xin thông báo...

Xem thêm

Nghị quyết của HĐQT, Giấy đề nghị hủy đăng ký chứng...

Giấy đề nghị hủy đăng ký chứng khoán & Đăng ký thực hiện công bố thông tin...

Xem thêm

Thông báo hủy tư cách công ty đại chúng đối với...

Ủy ban chứng khoán nhà nước – Bộ tài chính đã có thông báo về việc hủy...

Xem thêm

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công...

Xin vui lòng tải Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty cổ...

Xem thêm

Biên bản đại hội đồng cổ đông năm 2021

Xin vui lòng tải Biên bản đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty cổ...

Xem thêm

Báo cáo tài chính hợp nhất 2020

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm...

Xem thêm

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

Xem thêm

Danh mục hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên...

Danh mục hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 công ty cổ phần...

Xem thêm

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông...

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Xem thêm

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông...

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty...

Xem thêm