Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021