Thông báo v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020