Tài liệu đại hội cổ đông nhiệm kỳ III (2014-2019)

[featured_image]

Download

Download is available until [expire_date]

 • Version
 • Download
  0
 • File Size
  4.00 KB
 • File Count
  1
 • Create Date
  December 24, 2013
 • Last Updated
  March 28, 2023

Tài liệu đại hội cổ đông nhiệm kỳ III (2014-2019)

Tài liệu Kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2014 – 2019)
Công ty cổ phần kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội

1. Thời gian đại hội: Dự kiến thứ 4, ngày 08/01/2014
2. Địa điểm: Hội trường tầng 2 – Trụ sở Công ty cổ phần KDPT Nhà và Đô thị Hà Nội – Xã Tứ Hiệp – Thanh Trì, Hà Nội

Bộ tài liệu gồm các tài liệu sau

1. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2014-2019) của Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội

2. Thông báo điều kiện và thể thức uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2014-2019) của Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội

2.1. Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2014-2019) của Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội

3. Thông báo đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III của Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội

4. Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III của Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội

4.1. Đơn ứng cử tham gia hội đồng quản trị nhiệm kỳ III của Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội

4.2. Đơn đề cử ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ III của Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội

4.3. Biên bản họp nhóm Đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III của Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội

5. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III của Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội

6. Báo cáo sản xuất kinh doanh

Phần thứ nhất: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2008 đến hết năm 2013

Phần thứ hai: Phương hướng sản xuất kinh doanh từ năm 2014 đến hết năm 2018

7. Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động SXKD nhiệm kỳ II

8. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động kiểm soát 5 năm, từ năm 2008 đến năm 2013

9. Tờ trình về việc thay đổi đơn vị kiểm toán năm 2013

10. Tờ trình về việc đề nghị mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị

11. Tờ trình về việc bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của công ty nhiệm kỳ III

12. Quy chế Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014-2019) tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III của Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội

hanhud_daihoicodong2014.zip