Tin Hanhud

Đăng ngày: Thứ tư, 04 Tháng 6 2014 19:37

Nội dung của bộ tài liệu, gồm có:

"Thông tin về đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội sở hữu tại Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển nhà và Đô thị Hà Nội"
1. Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển nhà và Đô thị Hà Nội năm 2012
2. Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển nhà và Đô thị Hà Nội năm 2013
3. Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển nhà và Đô thị Hà Nội QI/2014
4. Bản cáo bạch Handico - Hanhud 2014
5. Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển nhà và Đô thị Hà Nội năm 2012
6. Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển nhà và Đô thị Hà Nội năm 2013
7. Báo cáo tài chính Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển nhà và Đô thị Hà Nội QI/2014
8. Các Quyết định Phê duyệt thoái vốn, giá khởi điểm (số 8954; 2759; 114, 19, sổ cổ đông của TCty)
9. Công bố thông tin đăng báo
10. Đơn đăng ký đấu giá
11. GCN Đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển nhà và Đô thị Hà Nội.
12. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển nhà và Đô thị Hà Nội.
13. Quy chế đấu giá của Handico

Xin vui lòng tải bộ tài liệu tại đây

 
Đăng ngày: Thứ ba, 24 Tháng 12 2013 17:42

Tài liệu Kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2014 - 2019)
Công ty cổ phần kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội


1. Thời gian đại hội: Dự kiến thứ 4, ngày 08/01/2014
2. Địa điểm: Hội trường tầng 2 - Trụ sở Công ty cổ phần KDPT Nhà và Đô thị Hà Nội - Xã Tứ Hiệp - Thanh Trì, Hà Nội

Bộ tài liệu gồm các tài liệu sau

1. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2014-2019) của Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội

2. Thông báo điều kiện và thể thức uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2014-2019) của Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội

2.1. Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2014-2019) của Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội

3. Thông báo đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III của Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội

4. Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III của Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội

4.1. Đơn ứng cử tham gia hội đồng quản trị nhiệm kỳ III của Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội

4.2. Đơn đề cử ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ III của Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội

4.3. Biên bản họp nhóm Đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III của Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội

5. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III của Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội

6. Báo cáo sản xuất kinh doanh

Phần thứ nhất: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2008 đến hết năm 2013

Phần thứ hai: Phương hướng sản xuất kinh doanh từ năm 2014 đến hết năm 2018

7. Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động SXKD nhiệm kỳ II

8. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động kiểm soát 5 năm, từ năm 2008 đến năm 2013

9. Tờ trình về việc thay đổi đơn vị kiểm toán năm 2013

10. Tờ trình về việc đề nghị mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị

11. Tờ trình về việc bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của công ty nhiệm kỳ III

12. Quy chế Bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2014-2019) tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III của Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội


Xin vui lòng tải bộ tài liệu tại đây

 
Đăng ngày: Chủ nhật, 22 Tháng 12 2013 20:01

CTCP KDPT NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HÀ NỘI

THÔNG BÁO

(V/v chốt danh sách cổ đông tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014)

Công ty cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội xin thông báo đến Quý cổ đông của Công ty về việc chốt danh sách cổ đông để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2014.

 
Đăng ngày: Chủ nhật, 22 Tháng 12 2013 19:50

CTCP KDPT NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HÀ NỘI

THÔNG BÁO

(V/v: tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014)

Công ty cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và Đô thị Hà Nội xin thông báo đến Quý cổ đông của Công ty về việc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2014 như sau:

- Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2014 bầu lại HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới và lựa chọn lại đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013

- Thời gian họp: Dự kiến 8h ngày 08/01/2014

 
Đăng ngày: Thứ tư, 07 Tháng 9 2011 03:26

Công ty cổ phần kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội xin trân trọng thông báo đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng, theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 92/GCN-UBCK do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/08/2011.

1- Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HÀ NỘI

2- Địa chỉ trụ sở chính: Xã Tứ Hiệp – Huyện Thanh Trì – Thành phố Hà Nội

3- Số điện thoại: (84-4) 3 861 4141

4- Số Fax: (84-4) 3 861 7522

5- Cổ phiếu chào bán:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cp

- Số lượng đăng ký chào bán: 1.434.500 cổ phiếu (một triệu bốn trăm ba mươi tư nghìn năm trăm cổ phiếu)

6- Đối tượng chào bán: phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

7- Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu: 2,5:1, nghĩa là cổ đông sở hữu 2,5 cổ phần cũ được mua 01 cổ phần phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

(Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A có 123 cổ phần sẽ được mua thêm: (123/2,5) x 1 = 49,2 cổ phần. Tuy nhiên, sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ đông A sẽ chỉ được mua 49 cổ phần)

8- Giá chào bán: 10.000 đồng/cp

9- Khối lượng vốn cần huy động: 14.345.000.000 đồng (mười bốn tỷ ba trăm bốn mươi lăm triệu đồng)

10- Mục đích huy động vốn:  huy động vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh

11- Thời gian chốt danh sách cổ đông: 16h ngày 23/09/2011

12- Thời hạn nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu, đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 10/10/2011 đến ngày 11/11/2011

13- Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch:

Công ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển nhà và Đô thị Hà Nội

Tứ Hiệp- Thanh Trì - Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3861 4141 - Fax: (84-4) 3861 7522

Website: www.hanhud.vn

14- Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:

Số TK: 01200100128888

Ngân hàng: Thương mại cổ phần Đông Nam Á – Seabank Kim Liên

15- Tổ chức tư vấn phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Trân trọng thông báo!

 

Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 92/GCN-UBCK do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/08/2011.

(Nhấn chuột vào ảnh để xem hình ảnh lớn hơn)

Tài liệu

Xin mời Quý vị tải Bản cáo bạch Công ty cổ phần kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội

 

 

 
You are here:   Trang chủTin Hanhud

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Đang trực tuyến

Hiện có 29 khách Trực tuyến

Liên kết nhanh

Tìm kiếm