Điều lệ Công ty

Đăng ngày: Thứ tư, 13 Tháng 7 2011 01:54

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU.. 5

CHƯƠNG I ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ.. 5

Điều 1. Định nghĩa

. 5

 

CHƯƠNG II TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.. 6

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty. 6

 

CHƯƠNG III MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.. 7

Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty. 7

Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động. 8

 

CHƯƠNG IV VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP. 8

Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập. 8

Điều 6. Chứng chỉ cổ phiếu. 9

Điều 7. Chứng chỉ chứng khoán khác. 9

Điều 8. Chuyển nhượng cổ phần. 10

Điều 9. Thu hồi cổ phần

. 10

 

CHƯƠNG V CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT. 10

Điều 10. Cơ cấu tổ chức quản lý

 

. 10

CHƯƠNG VI CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.. 11

Điều 11. Quyền của cổ đông. 11

Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông. 12

Điều 13. Đại hội đồng cổ đông. 12

Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông. 13

Điều 15. Các đại diện được ủy quyền. 14

Điều 16. Thay đổi các quyền. 15

Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông. 15

Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông. 16

Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. 17

Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông. 18

Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông. 19

Điều 22. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. 20

Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông

 

. 20

CHƯƠNG VII HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ. 21

Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 21

Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị 22

Điều 26. Chủ tịch Hội đồng quản trị 23

Điều 27. Thành viên Hội đồng quản trị thay thế. 24

Điều 28. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

24

CHƯƠNG VIII GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC VÀ THƯ KÝ CÔNG TY 26

Điều 29. Tổ chức bộ máy quản lý. 26

Điều 30. Cán bộ quản lý. 26

Điều 31. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc điều hành. 26

Điều 32. Thư ký Công ty


. 27

CHƯƠNG IX NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ 28

Điều 33. Trách nhiệm cẩn trọng của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý 28

Điều 34. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi 28

Điều 35. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường

 

. 29

CHƯƠNG X BAN KIỂM SOÁT. 29

Điều 36. Thành viên Ban kiểm soát 29

Điều 37. Ban kiểm soát

30

 

CHƯƠNG XI QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY.. 31

Điều 38. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ. 31

CHƯƠNG XII CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN.. 32

Điều 39. Công nhân viên và công đoàn

 

. 32

CHƯƠNG XIII PHÂN CHIA LỢI NHUẬN.. 32

Điều 40. Cổ tức. 32

Điều 41. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận

. 32

 

CHƯƠNG XIV TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN 32

Điều 42. Tài khoản ngân hàng. 32

Điều 43. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ. 33

Điều 44. Năm tài khóa. 33

Điều 45. Hệ thống kế toán

. 33

 

CHƯƠNG XV BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG 33

Điều 46. Báo cáo hàng năm, sáu tháng và hàng quý. 33

Điều 47. Công bố thông tin và thông báo ra công chúng. 34

CHƯƠNG XVI KIỂM TOÁN CÔNG TY.. 34

Điều 48. Kiểm toán. 34

 

CHƯƠNG XVII CON DẤU.. 34

Điều 49. Con dấu. 34

 

CHƯƠNG XVIII CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ.. 35

Điều 50. Chấm dứt hoạt động. 35

Điều 51. Trường hợp bế tắc giữa các thành viên Hội đồng quản trị và cổ đông. 35

Điều 52. Gia hạn hoạt động. 35

Điều 53. Thanh lý. 35

 

CHƯƠNG XIX GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ.. 36

Điều 54. Giải quyết tranh chấp nội bộ. 36

 

CHƯƠNG XX BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ.. 37

Điều 55. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ. 37

 

CHƯƠNG XXI NGÀY HIỆU LỰC.. 37

Điều 56. Ngày hiệu lực. 37

Điều 57. Chữ ký của các cổ đông sáng lập hoặc của người đại diện theo pháp luật của Công ty.

 

Mời Quý vị tải Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Kinh doanh Phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội về máy tính

Tải file PDF bản đầy đủ về máy tính

 
You are here:   Trang chủĐiều lệ Công ty

Lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Đang trực tuyến

Hiện có 31 khách Trực tuyến

Liên kết nhanh

Tìm kiếm